Szkolne
Schronisko Młodzieżowe
w Koszalinie

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

§ 1
Zadania i nazwa

 1. Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest: zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa jako aktywnych form wypoczynku, przekazywanie informacji turystycznej o regionie oraz bazie schronisk młodzieżowych, integracja dzieci i młodzieży oraz kształtowanie ich umiejętności współżycia w grupie.
 2. Nazwa schroniska:
  Szkolne Schronisko Młodzieżowe
  w Zespole Szkół nr 10
  ul. Gnieźnieńska 8
  75-736 Koszalin

§ 2
Postanowienie ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
 2. Realizacja regulaminu powinna przyczynić się do stworzenia życzliwej atmosfery, wzajemnego zrozumienia i poszanowania.
 3. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.
 4. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania regulaminu.
 5. W razie ograniczonej liczby miejsc, pierwszeństwo do zakwaterowania w schronisku, mają osoby wymienione w pkt. 3.

§ 3
Organizacja schroniska

 1. Schronisko jest placówką całoroczną.
 2. Schronisko dysponuje 47 miejscami noclegowymi.
 3. Organem prowadzącym schronisko jest Miasto Koszalin.
 4. Organem sprawujący nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

§ 4
System rezerwacji miejsc noclegowych w schronisku

 1. Rezerwacja noclegów dla wycieczek (grup zorganizowanych) przyjmowana jest wg kolejności zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają grupy młodzieży szkolnej i studenckiej.
 2. Inne osoby przyjmowane są na nocleg w przypadku wolnych miejsc.
 3. Rezerwację w schronisku można dokonać : telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, w formie pisemnej, osobiście.
 4. Przebywający do schroniska wpisywani są do książki rejestracyjnej schroniska oraz regulują należne opłaty według cennika obowiązującego w schronisku.
 5. Rezerwacja grup zorganizowanych (powyżej 5 osób) powinna być potwierdzona przez rezerwującego w terminie przynajmniej na jeden miesiąc przed przybyciem do schroniska. Rezerwacja ta powinna mieć formę pisemną i zawierać następujące dane: nazwę i adres zleceniodawcy, liczbę uczestników i ich płeć, czas przybycia do placówki wraz z podaniem szacunkowej godziny oraz czasu pobytu w schronisku, ewentualnie także innych życzeń (dotyczy to szczególnie grup zorganizowanych).
 6. Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.
 7. Grupy wycieczkowe i pojedynczy turyści indywidualni, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny za zgodą koordynatora schroniska.
 8. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń.

§ 5
Zakwaterowanie

 1. Doba w schronisku trwa od godziny 1700 do 1000 następnego dnia. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić w recepcji do godz. 1000.
 2. Przyjmowanie osób do schroniska odbywa się od godz. 1700 w każdy dzień tygodnia. W uzasadnionych przypadkach można przyjąć gości również w innych godzinach.
 3. Przy kwaterowaniu gości recepcjonista:
  a) wpisuje dane osobowe gości do księgi meldunkowej (dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione przez dyrektora schroniska),
  b) w przypadku grup zorganizowanych: na podstawie listy zbiorowej grupy wpisuje dane kierownika grupy do księgi meldunkowej, odnotowuje ilość osób i termin pobytu,
  c) pobiera należność za pobyt i wystawia rachunek; przy ustalaniu wysokości opłaty uwzględnia przysługujące zniżki (zgodnie z cennikiem )
 4. Kluczy do pokoi nie wolno wynosić z budynku – należy zostawiać je każdorazowo w recepcji.
 5. Dzieci i młodzież płci męskiej i żeńskiej kwaterowane są w osobnych pomieszczeniach.
 6. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.
 7. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami grupy. W przeciwnym wypadku grupa może nie zostać przyjęta do schroniska.
 8. W recepcji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego znajduje się statut, cennik opłat za usługi, regulamin, książka życzeń i zażaleń, mapy i foldery okolic oraz zestaw informacji o lokalnej ofercie gastronomicznej, połączeniach autobusowych itd.

§ 6
Wykwaterowanie

 1. Przy zwalnianiu miejsca w pokoju Gość ma obowiązek:
  a) zgłosić ten fakt w recepcji,
  b) pokój uprzątnąć, wyposażenie zostawić w stanie niepogorszonym,
  c) zdjąć bieliznę pościelową i wrzucić do odpowiednich pojemników znajdujących się przy pokojach, złożyć koce, kołdry, itp.,
  d) zdać klucz w recepcji.
 2. Kierownik grupy zorganizowanej ma obowiązek zadbać o dopilnowanie posprzątania pokoi, jadalni i kuchni, zdać wszystkie klucze.
 3. Pracownik schroniska sprawdza, czy pokoje i pomieszczenia zostały zdane w należytym stanie.
 4. Goście schroniska opuszczając pokój mogą zostawić swój bagaż do przechowania w schronisku do godz. 2100 tego samego dnia bez dodatkowej opłaty.

§ 7
Odpowiedzialność schroniska za przedmioty wartościowe oraz pieniądze

 1. Goście przebywający w schronisku są zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy.
 2. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do schroniska przez osoby korzystające ze schroniska, chyba że zostaną zdeponowane w recepcji.

§ 8
Prawa osób przebywających w schronisku

 1. Dzieci i młodzież oraz turyści indywidualni mogą korzystać z pobytu w placówce dowolną ilość dni po spełnieniu wszystkich kryteriów przedstawionych w paragrafie 4 i 5.
 2. Osoby przebywające w schronisku mają prawo korzystać z bazy schroniska tj.:
  • świetlicy,
  • boiska i sprzętu sportowego,
  • Jadalni i kuchni,
  • Informatorów turystycznych, map, folderów.

§ 9
Obowiązki osób przebywających w schronisku

 1. Osoby przebywające w schronisku zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem schroniska i jego przestrzeganiem.
 2. Od godziny 2200 do 600 obowiązuje w schronisku zachowanie ciszy nocnej i wygaszenie świateł w pokojach.
 3. Goście, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom
 4. Goście nocujący w schronisku muszą obowiązkowo korzystać z bielizny pościelowej (prześcieradło, powłoka, powłoczka).
 5. Goście powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 2200 tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.
 6. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w miejscu do tego wyznaczonym tj, kuchni. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię i jadalnię posprzątać, pozostawiając w stanie zastanym.
 7. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać w recepcji.
 8. W schronisku obowiązuje przyzwoity i odpowiedni do miejsca przebywania ubiór, spokój i kulturalny sposób zachowania się.
 9. W schronisku zabrania się:
  a) uprawiania gier hazardowych,
  b) sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi,
  c) sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających (narkotyków),
  d) palenia tytoniu,
  e) używania i podłączania własnych urządzeń elektrycznych, typu czajnik, grzałka, piecyki elektryczne, farelki itp.
 10. Gości schroniska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.
 11. Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.
 12. W schronisku obowiązuje zakaz posiadania i wnoszenia przedmiotów uznawanych za niebezpieczne i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia.
 13. Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów zobowiązane są do opuszczenia terenu placówki.

§ 10
Postępowanie w przypadku naruszenia regulaminu schroniska i praw przebywających w schronisku

 1. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego należy zgłaszać obsłudze, która określa, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 10 wysokość odszkodowania.
 2. W razie nieodpowiedniego i niezgodnego z regulaminem schroniska zachowania się Gości lub grup zorganizowanych, pracownik schroniska jest upoważniony do usunięcia Gości ze schroniska i ewentualnie zawiadomienia o tym fakcie właściwej szkoły (uczelni, firmy).
 3. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw, korzystający ze schroniska, mają prawo złożenia skargi do organu prowadzącego schronisko za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół nr 10.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Nie wolno wprowadzać zwierząt do schroniska.
 2. W sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w placówce, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający są zobowiązani stosować się do wskazań Dyrektora Zespołu Szkół nr 10 lub upoważnionego przez niego pracownika placówki.
 3. Za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa Uchwała Rady Miasta Koszalina.